BRINGA PACK KAPOSVÁR-
Biciklis futár szolgálat
Tel:20/248-5497. Email: bringapack@gmail.com. skype: bringapack
MENÜ

Általános Szerződési Feltételek. - ÁSzF.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I. Általános tudnivalók:

1: Üzemeltető:

1.1. Név/Cégnév: Hirth Bonsai Kft.

1.2. Székhely/postacím: 7400.Kaposvár. Kőrösi Csoma Sándor utca 52.

1.3. Adó szám: 23102732-1-14

1.4. Cégjegyzékszám: 14-09-311022

1.5. Telefonszám: 06-20/248-5497

1.6. Email: bringapack@gmail.com

1.7. Weboldal: http://bringapackkaposvar.ewk.hu

1.8. Skype: bringapack

1.9. Rendelésfelvétel: Hétfőtől - Péntekig: 08:00-17:00-óráig(Kaposvár. Ady Endre utca 2.)  Hétfőtől- Vasárnapig (Online): skype: 7-19- óráig.

1.10. Tevékenység: Egyébb postai, futárpostai tevékenység.  (TEÁOR 5320)

1.11. Felügyeleti szerv:

        Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

        Cím: 7624 Pécs, Alkotmány u. 53.

        Levelezési cím: 7601 Pécs, Pf.: 459.

        Telefon: +36-72-508-800

        Telefax: +36-72-508-808

        E-mail: info@nmhh.hu

1.12. Futárposta: A Szolgáltató vállalja, hogy a küldemény felvételét végző alkalmazottja a belföldi könyvelt    küldeményt a Címzettnek történő személyes kézbesítésig személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a Feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a küldemény Címzettjének vagy címzésének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedést. A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt is igénybe vehet.

1.13. postai közvetítő tevékenység: Olyan postai tevékenység, amelynek keretében a közvetítő díj ellenében a vele szerződéses jogviszonyban álló

a) Feladó postai küldeményeit postai Szolgáltató részére további postai szolgáltatási szerződés létrehozatala céljából, a felvétel helyéhez - postai Szolgáltató által e küldemények átvételére megjelölt - legközelebbi Szolgáltató helyen átadja, vagy

b) Címzett részére érkezett postai küldeményeket a Címzettől kapott meghatalmazás alapján postai Szolgáltatótól átveszi, és a Címzett részére kiszállítással kézbesíti.

2. ÁSzF. célja , területi és időbeli hatálya

Az ÁSzF. célja, hogy meggyorsítsa a szerződéskötési folyamatot, amely különösen fontos a szolgáltatások áramlásának meggyorsítása érdekében. A jelen ÁSzF. a Szolgáltató azon futárpostai szolgáltatásának részletes feltételeit szabályozza, amelyeket a Szolgáltató az Ügyfelének nyújt. A jelen ÁSzF. -ben, valamint a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött egyes szerződésekben továbbá a postai tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény – Ptk. irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.1 Az ÁSzF területi hatálya: Ezen szerződés hatálya kiterjed Kaposvár közigazgatási határain belüli területre.

2.2. Az ÁszF időbeli hatálya: Jelen szerződés hatályát a Szolgáltató határozatlan időtartamban állapítja meg. Jelen szerződés hatályba lépésének ideje a futárpostai tevékenység megkezdésének időpontja.

3. A szerződés tárgya:

A Szolgáltató a Szolgáltatói szerződés alapján vállalja, hogy az ÁSzF. -ben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a Feladótól átveszi, továbbítja és a Feladó által megjelölt címhelyen a Címzett, vagy jogosult Átvevő részére kézbesíti. A küldemények csomagolására, lezárására, címzésére, feladására vonatkozó szabályokat e fejezet abban az esetben tartalmazza, ha ezek eltérnek a Feladó feladatait meghatározó fejezet általános szabályaitól. Az ÁSzF. részletesen ismerteti a küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a tartalomra vonatkozó előírásokat.

3.1. Küldemény: A jelen szállítási feltételek vonatkozásában, tömeg és mérethatároknak megfelelő a küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen) megcímzett küldemény.

3.2. A küldemény fajtái: Levélküldemény és csomagküldemény, amelyet a Szolgáltató fuvarlevél kíséretében kerékpáron vagy más közúti járműsegítségével szállít.

4. A postai küldemény méret és tömeghatára: A Szolgáltató futárpostai szolgáltatással szállítható küldemények tömeg és mérethatárai a kerék-párra vonatkoztatva a következők:

4.1. Maximális tömeghatár: 20 kg.

4.2. Maximális mérethatár: 60 cm x 40 cm x 20 cm.

5. Az Ügyfél: Feladó, Címzett és egyéb Ügyfél

5.1. Ügyfél: Az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános szerződési Feltételeknek megfelel, illetve indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele esetén Feladó Ügyfélnek, (továbbiakban: Feladó), a küldeményen Feladóként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.

5.2. Címzett: A küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán Címzettként megjelölt Ügyfél. A szerződéses kapcsolat fennállásától függetlenül a Szolgáltató Ügyfelének tekinti azt a személyt, aki/amely tudakozódási eljárást indít, illetőleg a Szolgáltatóval szemben igényt érvényesít.

6. szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése:

6.1. A szerződés létrejötte: A szolgáltatási szerződés a küldeménynek a Szolgáltató által történő felvételével, vagy a szolgáltatás elvállalásával jön létre. A küldemény felvétele a küldemény átvételének írásbeli elismerésével történik. A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és az árufelvevő megbízott aláírása igazolja. Amennyiben a Szolgáltató írásbeli szerződést köt valamely ügyfelével, akkor a szolgáltatási szerződés valamennyi szerződő fél aláírásával jön létre. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató – az egyedi kivitelezésű szállító leveleket is – díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani. A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a Feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet. A szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az ÁSzF. vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a küldemény kézbesítése utáni első szolgáltatási díj számlájának kézhez vételét követő nyolc munkanapon belül esedékes. szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága. A szolgáltatási szerződés esetében jelen ÁSzF. rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják. Nem térhetnek el a szerződő felek az ÁSzF. szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a Címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

6.2. szerződés módosítása: A szerződés módosításához a Feladónak az alábbi esetekben van joga: a Feladó a küldemény feladása előtt a küldeményt visszakérheti illetve a küldemény címadatát módosíthatja, külön díj ellenében.

6.2.1. A Feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után: A Feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a Szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie. Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.

6.3. szerződés megszűnése :

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

– a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti;

– a küldemény kézbesíthetetlen; (lásd: 7.2. pont.)

– a Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll.

7. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

7.1. szerződéskötés és teljesítés megtagadása: A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, illetőleg teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

– a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;

– a küldemény tartalma az életet, az egészséget,a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilván-valóan sérti vagy veszélyezteti;

– a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg.

A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, illetőleg a küldemény vissza kézbesítéséből származó többletköltségek a Feladót terhelik.

A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, ha: – a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, illetőleg – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre. Ha a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a Feladó bizonyítja-e a Szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a Feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a Szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a Szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

7.2. Kézbesíthetetlen küldemények:

Kézbesíthetetlennek minősül a küldemény, ha – azt a Szolgáltatón kívül álló okból a Címzettnek kézbesíteni és Feladónak visszakézbesíteni nem lehet, vagy – a küldeményt terhelő díjat, a küldemény Feladója – vagy erre irányuló megállapodás esetén a Címzett – nem fizette meg.Kézbesíthetetlen küldemény esetén a Szolgáltató a könyvelt küldeményt kézbesíthetetlenségének megállapítását követő egy hónapon belül a Címzettet, ennek eredménytelensége esetén a Feladót – a határidő megjelölésével és az átvétel elmulasztásának jogkövetkezményeire történő felhívás mellett – a küldemény átvételére felszólítja. Ha a felszólításra sem a Címzett, sem a Feladó nem válaszol, illetve a küldeményt nem veszi át, a Szolgáltató a küldeményt a feladástól számított hat hónap elteltéig őrzi, utána a csomagküldeményt felbontja, majd értékesíti, illetve megsemmisíti. A levélküldeményeket megsemmisíti. A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a felmerült költséget levonását követően ,e költségek egyidejű feltüntetése mellett ,bírósági letétbe helyezi.

8. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

8.1. A Feladó feladatai:

8.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele:

A Feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az ÁSzF. -ben meghatározott feltételeknek megfeleljen. A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az ÁSzF. tiltja. Az ÁSzF. -ben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az ÁSzF. -ben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. számú Melléklet tartalmazza. Tárgyakat a működésükhöz szükséges energia illetőleg erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy, a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a Címzettnek nem kézbesíti. A Feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; köteles viselni saját kárát és megtéríteni a Szolgáltató felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Feladó a jogszabályokban és az ÁSzF. -ben foglalt előírásokat nem tartotta be.

 

8.2. Csomagolás, lezárás, címzés:

8.2.1. Csomagolás:

A Feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas csomagolásáról. A küldeményeket a Feladó úgy köteles csomagolni, hogy a küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően a külső burkolat a belső tartalmat megvédje. A Feladót nem mentesíti az áru természetének megfelelő csomagolási kötelezettség alól, ha azt „törékeny” címke felirattal látta el. Csomagoló anyagként olyan tiszta csomagolóeszközt kell használni, amely a címzés olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címzés és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók. Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.

8.2.2. Lezárás: A Feladó köteles a küldemény csomagolását oly módon lezárni, hogy annak külső burkolatának nyilvánvaló megsértése nélkül a küldeményhez ne lehessen hozzáférni.

8.2.3. Címzés: A küldeményt tiszta, jól olvasható, pontos címzéssel kell ellátni. A Szolgáltató nem fogad el olyan szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján vagy bármilyen más módon megváltoztattak. A Címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. A Címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény felső oldalán, a tetején. Címzettként több név is szerepelhet. A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a Feladó és a Címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal – kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal –, olvashatóan a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással – kell feltüntetni. Ilyen esetben lehet függő, ragasztott vagy varrt címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le.

A küldeményeken a Feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

a. – a Címzett / Címzettek nevét, illetőleg elnevezését;

b. – a küldemény rendeltetési helyét / település nevét;

c. – a címhelyet (az utca, közterület nevét, a házszámot, ha ez nincs helyrajzi számot, a lépcsőház számot);

d. – a közelebbi címet: az emelet, és az ajtószám megjelölésével;

e. – címhely irányítószámát.

Amennyiben a Feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Szolgáltató másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.

8.2.4. A Címzett kötelezettségei: A Címzett köteles a küldeményt átvenni. Ha erre külön megállapodás jött létre, a Címzett köteles az 1. számú mellékletben megállapított díjat megfizetni a Szolgáltató javára.

9. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

9.1. Díjak megállapítása:

Az ÁSzF. -ben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az Ügyfél díjat tartozik fizetni. A szolgáltatások díját a hatályos Díjszabás, jelen ÁSzF. 2.számú melléklete tartalmazza. A szolgáltatások díjait – a Szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni. A szolgáltatások díját a Szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról e-mailen, telefonon tájékoztatja. A díjváltozás hatálybalépésének napjától az Ügyfélnek az új, elfogadott díjakat kell megfizetnie. A Szolgáltató a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

9.2. Díjfizetési módok: A szolgáltatások díjának lerovása történhet a Feladónál, vagy a Címzettnél készpénzzel és átutalással. Bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség és mód.

9.2.1. Készpénzes fizetés: A Szolgáltató alap esetben a Feladó írásbeli utasításának megfelelően készpénzes számlát állít ki a felvételt követően a Feladónak, vagy a kézbesítéskor a Címzettnek.

9.2.2. Átutalásos fizetés: A Szolgáltató külön megállapodás esetében átutalásos számlát állít ki a Feladó, vagy a Címzett részére.

10. A futárpostai küldemények felvétele: A küldemények felvétele a Feladó telephelyén vagy címén a fent meghatározott időben telefonon bejelentett igény alapján történik. A Szolgáltató közli a Feladóval a küldemény felvételének várható időpontját. A küldemények felvételét az Ügyfél és a Szolgáltató szóbeli megállapodása alapján a Szolgáltató futárjai végzik. A szolgáltatás a +36-20-248-5497 - es telefonszámon rendelhető meg.

A Szolgáltató futárpostai szolgáltatásról szóló szerződés létrejöttét, valamint a küldemény Szolgáltató általi átvételét az ASzF 3. számú mellékletében látható, általános kivitelezésű Szállítólevél bizonyítja. Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes, vagy mások biztonságára nézve veszélyesnek, vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra, vagy szállításra alkalmatlannak ítéli meg, továbbá ha a küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az ÁSzF. 1. számú mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasíthatja. Kaposváron belül a Szolgáltató a megrendeléstől számított, az Ügyféllel egyeztetett időn belül felveszi a küldeményt és a küldemény felvételétől számított 1 órán belül a Címzettnek, vagy jogosult átvevőnek kézbesíti. Törékeny küldemény esetén a Feladó kötelessége annak megfelelő csomagolása, illetve ezen tény feltüntetése a csomagoláson.

11. postai közvetítő tevékenység: A Szolgáltató a küldeményeket a Feladótól átveszi, és beszállítja azokat felvétel céljából a Postai Szolgáltatóhoz. A feladásból keletkezett okiratokat a Szolgáltató a következő munkanapon vissza juttatja a Feladóhoz. A címzettek részére érkezett küldeményeket a Szolgáltató meghatalmazás által a postai Szolgáltatótól átveszi, és kiszállítja azokat a Címzett által megjelölt címre.

12. Kézbesítés

12.1. A kézbesítés általános szabályai, a küldemények kézbesítése : A Szolgáltató a küldeményeket a Feladó által megjelölt, a küldeményen feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény Címzettje ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató az ügyfelet lehetőség szerint telefonon értesíti. A küldeményt az Ügyfél rendelkezése szerint esedékes díj kiegyenlítése mellett visszakézbesíti. A nem megfelelő címzés a Szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól; a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén, a megrendelő egyszeri kiállási díj megfizetésére kötelezhető.

12.2. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére : Jogosult átvevőnek a Címzett, a meghatalmazott, a szóban megbízott, a helyettes átvevő és a közvetett minősül. A Szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a Szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesítette. Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet – a továbbiakban együttesen: szervezet – részére Címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője vagy annak megbízottja jogosult. A Címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény Címzett részére történű átadásáért.

12.3. Az átvétel elismerése: A küldemény átvételét az átvevő a Szállítólevélen a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni. Gazdasági társaság és egyéb szervezet köteles a cég nevének feltüntetésével vagy pecsétjével igazolni az átvételt. Az aláírás megtagadása esetén a Szolgáltató a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a Feladónak. Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt Címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a Címzett személyazonosságát a futár előtt igazolni köteles. A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a Címzett helyett a törvényes Képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a Szolgáltató. A törvényes Képviselő vagy a gondnok e minőségét személyi igazolvánnyal, illetve jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja. A Címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a Szolgáltató – az e tényekről történű tudomásszerzést követűen – haladéktalanul visszaküldi a Feladónak.

12.4. Visszavétel, visszaküldés: A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni. Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Szolgáltató a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő aláírásával átveszi és azokat – a Címzettnek történű kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a Feladónak. Ha a kézbesítés során a Címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató az átvételi határidők mellűzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény Feladójának. Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a Szolgáltató e tényt a Szállítólevélre és a küldeményre feljegyzi. Ha a küldemény a Szolgáltatón kívüli okból nem kézbesíthető, a Szolgáltató azt – az ok megjelölésével – a küldemény Feladójának visszaküldi.

13. Tudakozó, panaszok intézése

13.1. Tájékoztatás: A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit. A Feladó, a Címzett, illetve meghatalmazottjaik kérésére a Szolgáltató a szolgáltatási szerződés teljesítéséről, a küldemény sorsáról a küldemény feladás napját követű tizenötödik naptól számított hat hónapon belül tájékoztatást ad (tudakozódás). A Szolgáltató a tájékoztatást a tudakozódást kérőnek a benyújtást követő harminc napon belül írásban megküldi. Telefonon, weboldalon, e-mailben az igénybevevők részére közzé teszi:

– az ÁSzF-et;

– az alkalmazott díjakat;

– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

– minden egyéb közérdekű információt.

13.2. Felhasználói bejelentések, panaszok:

A Szolgáltató lehetőséget ad, hogy a postáról szóló 2003. évi CI. Törvény és a vonatkozó Kormány-rendelet, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. Törvény igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, – továbbiakban panasz – díjmentesen megtehessék. Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg: – telefonon; – levélben; – e-mailben.

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a szolgáltatást igénybevevő (Ügyfél) állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás vagy a Szolgáltató alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az ÁSzF. -ben foglaltaknak.A panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat. Nem minősül panasznak – a szolgáltatást igénybevevő részéről kezdeményezett – a küldemény továbbításával és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk megismerésére irányuló tudakozódás. Panasz a küldemény feladásának napjától egyéves jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított egyéves határidőn belül, de legkésűbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követű két éven belül tehető. Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató a panaszokat kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésűbb 30 naptári napon belül az Ügyfélnek válaszol. A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. Ha az Ügyfél a szóban és telefonon benyújtott panaszra írásbeli választ kér, vagy írásban nyújtja be panaszát, a vizsgálat eredményéről a Szolgáltató az ügyfelet írásban értesíti. A Szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenesen köteles megvizsgálni. Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy az Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a szolgáltatást igénybevevő a 1.9. - pontban meghatározott Felügyeleti Szervhez és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál a Hírközlési és Média-biztoshoz , vagy valamennyi esetlegesen felmerülő jogvita esetén a területileg illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság igénybevétele előtt a Gazdasági Kamara mellett működő Békéltető testület segítségével is megkísérelhető az ügy rendezése.

14. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

14.1 Adatszolgáltatás: A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a hírközlési hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a hírközlési hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek. A Szolgáltató az ÁSzF. -ben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

14.2 Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség: A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja. A Szolgáltató az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

A Szolgáltató: - a zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;

- a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;

- a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a Feladó, a Címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet; - a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a Feladó, a Címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;

- a szolgáltatás teljesítéséről – a Feladó, a Címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat. A Feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja. Továbbá a Feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, ragszám), továbbá szükség esetén a Feladó és Címzett nevét és a küldemény címzését a Szolgáltatóval elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli. A Szolgáltató a zárt küldeményt felbonthatja, ha:

- a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosít-ható; - a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt; - kézbesíthetetlen postacsomag hat hónapos őrzési ideje lejárt. A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végző, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a …Szolgáltatónak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított Képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a Feladót értesíteni kell. A Szolgáltatónak és a közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Szolgáltató igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Szolgáltató és a közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történű beavatkozást lehetővé tenni.

14.3. A postai alkalmazott, megbízott és közreműködő felelőssége: Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik. Erről a Szolgáltatónak tájékoztatnia kell alkalmazottait, tagjait, megbízottjait.

15. felelősség a szolgáltatások teljesítéséért: A Szolgáltató a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, a Törvényben, valamint jelen ÁSzF. -ben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel. A Szolgáltató nem felel továbbá a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett (pl. közúti baleset, háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében), ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény, ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta, a Feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny), illetve a közvetett kárért, elmaradt haszonért. A fenti bekezdésekkel kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli: – a Szolgáltatót a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta; – a Feladót, illetve a Címzettet abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza. Közvetett kézbesítés esetén a Szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át. Az átvevő a Címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

16. Kártérítés

16.1. A kártérítés általános szabályai: Az Ügyfél a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követűen, ezen időpontoktól számított egy éves elévülési időn belül érvényesítheti. Az Ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén, a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül,írásban jelentheti be. Az Ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén kárigény bejelentéséről készült jegyzőkönyv alapján van lehetőség. Amennyiben a Szolgáltatónak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti. A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a Feladó jogosult.

A Címzett jogosult, ha: – a sérült küldeményt átvette; vagy – a Feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a Címzettre engedményezte. A Szolgáltató az Ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

16.2. A kárigény bejelentésének módja: Ha a Szolgáltató a panasz kivizsgálás során a küldemény megsemmisülését vagy elveszését állapította meg, annak tényéről tájékoztatja az ügyfelet. Ha az Ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően egy éves elévülési időn belül teheti meg a Szolgáltatónak. Az Ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén, a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül,írásban jelentheti be. A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalom hiányáról jegyzőkönyv kiállítása alapján van lehetőség kárigény bejelentésére. Ha a Szolgáltató a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt Szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti. Ezekben az esetekben a küldeményt a Címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a Feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történű összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol. Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a tudomást szerzéstől számított 3 munkanapon, legkésőbb azonban a kézbesítést követű 8 napon belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni.

16.2.1. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése: A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követű 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet, haladéktalanul tájékoztatja. A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik. A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az Ügyféllel.

16.2.2. A kártérítés mértéke: A Szolgáltató a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni: A Szolgáltató a garantált idejű,de nem érték nyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése esetén fizetendő kártérítést a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán keletkezett kár alapulvételével határozza meg, mely összeg nem lehet kevesebb a megbízási díj kétszeresénél.

16.2.3. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében: Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követűen megkerül, arról a Szolgáltató a kártérítésben részesültet értesíti. A Szolgáltató a küldeményt kár-térítettnek visszaszállítja és ez esetben kár-térített a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a Szolgáltató a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.

16.2.4. A Szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége: A Szolgáltató a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követűen – a küldeményt Feladónak visszafizeti. A Szolgáltató a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a küldemény a Szolgáltató felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére vagy ha a Szolgáltató a szolgáltatási szerződést nem teljesítette. A Szolgáltató a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza: A túlfizetett összeget, ha a Feladó vagy a Címzett a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Szolgáltató kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható.

16.2.5. Szolgáltatások teljesítésének minősége: A Szolgáltató futárpostai szolgáltatás tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az Ügyfél által az ÁSzF. alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően. A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató választja meg az igénybe vett szolgáltatásnak megfelelően.

17. Átfutási idők belföldi forgalomban: A Szolgáltató vállalja, hogy az ügyfelekkel kötött szerződéseinek megfelelően, a megállapodott kézbesítési határidőkre a küldemények Szállítólevélen feltüntetetteknek és a Feladó akaratának megfelelően kézbesítésre kerülnek, vagy ennek megkísérlése megtörténik.

18. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében: A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítés mentes.

 

1. számú Melléklet

A szállításból kizárt tárgyak, valamint a feltételesen szállítható tárgyak és azok feladási feltételei:

A szállításból kizárt tárgyak:

a. – speciális szállítást igénylő,

b. – láthatóan túlsúlyos, vagy túl-méretes áruk,

c. – külön vezetői engedélyhez kötött,

d. – fokozottan veszélyes,

e. – robbanás veszélyes,

f. – földi maradványok,

g. – a szállítást végző személy, illetve mások testi épségét veszélyeztető,

h. – jogszabályba ütköző anyagok, dokumentumok szállítása,

i. – különleges értékű áruk,

j. – romlandó, fertőző, undort keltő áruk,

k, Fegyver,lőszer,

l.- drog,

m.-közerkölcsbe ütköző tárgyak

Feltételesen szállítható tárgyak és azok feladási feltételei: A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia illetőleg erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. számú Melléklet

A postai szolgáltatások díjait itt találja (kattintson ide a szövegre)!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Várakozás: Küldemény felvétel vagy leadáskori várakozás esetén minden szolgáltatásunk esetében az első ingyenes 5 perc után, minden megkezdett 5 perc 150 Ft. Ha nincs kitől átvenni vagy kinek átadni a küldeményt, a teljesítés teljes árú összege fizetendő. A szerződéses áraink a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződés aláírásával egyidejűleg lépnek érvénybe.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panaszával fordulhat.

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Cím: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 76.

Telefonszám: +36 82 510 868

Telefax: +36 82 510 661

E-mail: fogyved_ddf_kaposvar@nfh.hu

A hatósági tanácsadó iroda ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8 – 16.00 óra

- Kedd: 8 – 16.00 óra

- Szerda: 8 – 16.00 óra

- Csütörtök: 8 – 16.00 óra

- Péntek: 8 – 14.00 óra.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

Asztali nézet